Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

6 september 2019
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 431.862 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 346.495 −1.405
  2.1 Fordringar på IMF 80.587 −59
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 265.908 −1.346
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 19.040 −469
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 25.270 2.812
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 25.270 2.812
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 694.672 −982
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 2.347 −1.001
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 692.306 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 19 19
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 35.742 596
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.832.957 −2.577
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 2.612.631 −1.609
  7.2 Övriga värdepapper 220.325 −968
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 23.398 0
9 Övriga tillgångar 272.202 −53
Summa tillgångar 4.681.637 −2.077
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.251.640 886
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.916.862 43.712
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.335.618 17.219
  2.2 Inlåningsfacilitet 581.229 26.494
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 15 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 6.036 139
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 376.128 −39.139
  5.1 Offentliga sektorn 238.323 −39.792
  5.2 Övriga skulder 137.805 653
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 250.542 −10.399
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 10.164 −64
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.864 −485
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 10.864 −485
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.798 0
10 Övriga skulder 269.674 3.274
11 Värderegleringskonton 425.728 0
12 Kapital och reserver 107.200 1
Summa skulder 4.681.637 −2.077