Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

6. september 2019
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 431.862 1
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 346.495 −1.405
  2.1 Terjatve do MDS 80.587 −59
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 265.908 −1.346
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 19.040 −469
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 25.270 2.812
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 25.270 2.812
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 694.672 −982
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 2.347 −1.001
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 692.306 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 19 19
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 35.742 596
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.832.957 −2.577
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.612.631 −1.609
  7.2 Drugi vrednostni papirji 220.325 −968
8 Javni dolg v eurih 23.398 0
9 Druga sredstva 272.202 −53
Skupaj sredstva 4.681.637 −2.077
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.251.640 886
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 1.916.862 43.712
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.335.618 17.219
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 581.229 26.494
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 15 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 6.036 139
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 376.128 −39.139
  5.1 Sektor država 238.323 −39.792
  5.2 Druge obveznosti 137.805 653
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 250.542 −10.399
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.164 −64
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.864 −485
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 10.864 −485
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 56.798 0
10 Druge obveznosti 269.674 3.274
11 Računi prevrednotenja 425.728 0
12 Kapital in rezerve 107.200 1
Skupaj obveznosti 4.681.637 −2.077