Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2019 09 06
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 431 862 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 346 495 −1 405
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 587 −59
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 265 908 −1 346
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 19 040 −469
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 25 270 2 812
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 25 270 2 812
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 694 672 −982
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 2 347 −1 001
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 692 306 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 19 19
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 35 742 596
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 832 957 −2 577
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 612 631 −1 609
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 220 325 −968
8 Valdžios skola eurais 23 398 0
9 Kitas turtas 272 202 −53
Visas turtas 4 681 637 −2 077
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 251 640 886
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 916 862 43 712
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 335 618 17 219
  2.2 Indėlių galimybė 581 229 26 494
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 15 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 6 036 139
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 376 128 −39 139
  5.1 Valdžiai 238 323 −39 792
  5.2 Kiti įsipareigojimai 137 805 653
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 250 542 −10 399
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 164 −64
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 864 −485
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 864 −485
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 798 0
10 Kiti įsipareigojimai 269 674 3 274
11 Perkainojimo sąskaitos 425 728 0
12 Kapitalas ir rezervai 107 200 1
Visi įsipareigojimai 4 681 637 −2 077