Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

6 Σεπτεμβρίου 2019
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 431.862 1
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 346.495 −1.405
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 80.587 −59
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 265.908 −1.346
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 19.040 −469
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 25.270 2.812
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 25.270 2.812
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 694.672 −982
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 2.347 −1.001
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 692.306 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 19 19
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 35.742 596
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 2.832.957 −2.577
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 2.612.631 −1.609
  7.2 Λοιποί τίτλοι 220.325 −968
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 23.398 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 272.202 −53
Σύνολο ενεργητικού 4.681.637 −2.077
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.251.640 886
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 1.916.862 43.712
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 1.335.618 17.219
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 581.229 26.494
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 15 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 6.036 139
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 376.128 −39.139
  5.1 Γενική κυβέρνηση 238.323 −39.792
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 137.805 653
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 250.542 −10.399
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 10.164 −64
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 10.864 −485
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 10.864 −485
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 56.798 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 269.674 3.274
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 425.728 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 107.200 1
Σύνολο παθητικού 4.681.637 −2.077