Menu

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

6 september 2019
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 431.862 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 346.495 −1.405
  2.1 Vorderingen op het IMF 80.587 −59
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 265.908 −1.346
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 19.040 −469
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 25.270 2.812
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 25.270 2.812
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 694.672 −982
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 2.347 −1.001
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 692.306 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 19 19
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 35.742 596
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.832.957 −2.577
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 2.612.631 −1.609
  7.2 Overige effecten 220.325 −968
8 Overheidsschuld, luidende in euro 23.398 0
9 Overige activa 272.202 −53
Totaal activa 4.681.637 −2.077
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.251.640 886
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.916.862 43.712
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.335.618 17.219
  2.2 Depositofaciliteit 581.229 26.494
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 15 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 6.036 139
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 376.128 −39.139
  5.1 Overheid 238.323 −39.792
  5.2 Overige verplichtingen 137.805 653
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 250.542 −10.399
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.164 −64
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.864 −485
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.864 −485
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.798 0
10 Overige passiva 269.674 3.274
11 Herwaarderingsrekeningen 425.728 0
12 Kapitaal en reserves 107.200 1
Totaal passiva 4.681.637 −2.077