Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

6 септември 2019 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 431 862 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 346 495 −1 405
  2.1 Вземания от МВФ 80 587 −59
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 265 908 −1 346
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 19 040 −469
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 25 270 2 812
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 25 270 2 812
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 694 672 −982
  5.1 Основни операции по рефинансиране 2 347 −1 001
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 692 306 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 19 19
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 35 742 596
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 2 832 957 −2 577
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 612 631 −1 609
  7.2 Други ценни книжа 220 325 −968
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 23 398 0
9 Други активи 272 202 −53
Общо активи 4 681 637 −2 077
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 251 640 886
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 916 862 43 712
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 335 618 17 219
  2.2 Депозитно улеснение 581 229 26 494
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 15 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 6 036 139
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 376 128 −39 139
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 238 323 −39 792
  5.2 Други задължения 137 805 653
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 250 542 −10 399
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 164 −64
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 864 −485
  8.1 Депозити, салда и други задължения 10 864 −485
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 798 0
10 Други задължения 269 674 3 274
11 Сметки за преоценка 425 728 0
12 Капитал и резерви 107 200 1
Общо пасиви 4 681 637 −2 077