Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

06.09.2019.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 431 862 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 346 495 −1 405
  2.1 SVF debitoru parādi 80 587 −59
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 265 908 −1 346
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 19 040 −469
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 25 270 2 812
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 25 270 2 812
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 694 672 −982
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 2 347 −1 001
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 692 306 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 19 19
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 35 742 596
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 832 957 −2 577
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 612 631 −1 609
  7.2 Pārējie vērtspapīri 220 325 −968
8 Valdības parāds euro 23 398 0
9 Pārējie aktīvi 272 202 −53
Kopā aktīvi 4 681 637 −2 077
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 251 640 886
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 916 862 43 712
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 335 618 17 219
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 581 229 26 494
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 15 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 6 036 139
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 376 128 −39 139
  5.1 Saistības pret valdību 238 323 −39 792
  5.2 Pārējās saistības 137 805 653
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 250 542 −10 399
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 10 164 −64
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 864 −485
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10 864 −485
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56 798 0
10 Pārējās saistības 269 674 3 274
11 Pārvērtēšanas konti 425 728 0
12 Kapitāls un rezerves 107 200 1
Kopā pasīvi 4 681 637 −2 077