Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

30. srpna 2019
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 431 861 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 347 900 289
  2.1 Pohledávky za MMF 80 646 0
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 267 254 289
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 19 509 905
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 22 458 727
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 22 458 727
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 695 654 97
  5.1 Hlavní refinanční operace 3 348 375
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 692 306 −261
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −16
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 35 146 −822
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 835 533 74
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 614 240 514
  7.2 Ostatní cenné papíry 221 293 −440
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 23 398 0
9 Ostatní aktiva 272 254 1 442
Aktiva celkem 4 683 714 2 714
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 250 754 1 600
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 873 150 36 287
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 318 399 19 218
  2.2 Vkladová facilita 554 736 17 067
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 15 3
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 897 265
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 415 267 −35 592
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 278 115 −37 879
  5.2 Ostatní závazky 137 152 2 287
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 260 941 −685
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 10 228 549
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 350 −211
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 11 350 −211
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 798 0
10 Ostatní závazky 266 400 501
11 Účty přecenění 425 728 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 107 200 0
Pasiva celkem 4 683 714 2 714