Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

30 Αυγούστου 2019
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 431.861 1
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 347.900 289
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 80.646 0
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 267.254 289
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 19.509 905
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 22.458 727
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 22.458 727
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 695.654 97
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 3.348 375
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 692.306 −261
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 0 −16
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 35.146 −822
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 2.835.533 74
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 2.614.240 514
  7.2 Λοιποί τίτλοι 221.293 −440
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 23.398 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 272.254 1.442
Σύνολο ενεργητικού 4.683.714 2.714
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.250.754 1.600
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 1.873.150 36.287
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 1.318.399 19.218
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 554.736 17.067
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 15 3
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 5.897 265
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 415.267 −35.592
  5.1 Γενική κυβέρνηση 278.115 −37.879
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 137.152 2.287
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 260.941 −685
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 10.228 549
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 11.350 −211
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 11.350 −211
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 56.798 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 266.400 501
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 425.728 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 107.200 0
Σύνολο παθητικού 4.683.714 2.714