Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

30 август 2019 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 431 861 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 347 900 289
  2.1 Вземания от МВФ 80 646 0
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 267 254 289
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 19 509 905
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 22 458 727
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 22 458 727
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 695 654 97
  5.1 Основни операции по рефинансиране 3 348 375
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 692 306 −261
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 −16
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 35 146 −822
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 2 835 533 74
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 614 240 514
  7.2 Други ценни книжа 221 293 −440
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 23 398 0
9 Други активи 272 254 1 442
Общо активи 4 683 714 2 714
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 250 754 1 600
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 873 150 36 287
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 318 399 19 218
  2.2 Депозитно улеснение 554 736 17 067
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 15 3
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 5 897 265
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 415 267 −35 592
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 278 115 −37 879
  5.2 Други задължения 137 152 2 287
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 260 941 −685
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 228 549
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 350 −211
  8.1 Депозити, салда и други задължения 11 350 −211
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 798 0
10 Други задължения 266 400 501
11 Сметки за преоценка 425 728 0
12 Капитал и резерви 107 200 0
Общо пасиви 4 683 714 2 714