Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

30 sierpnia 2019
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 431.861 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 347.900 289
  2.1 Należności od MFW 80.646 0
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 267.254 289
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 19.509 905
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 22.458 727
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 22.458 727
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 695.654 97
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 3.348 375
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 692.306 −261
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 −16
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 35.146 −822
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.835.533 74
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.614.240 514
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 221.293 −440
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 23.398 0
9 Pozostałe aktywa 272.254 1.442
Aktywa razem 4.683.714 2.714
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.250.754 1.600
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.873.150 36.287
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.318.399 19.218
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 554.736 17.067
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 15 3
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.897 265
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 415.267 −35.592
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 278.115 −37.879
  5.2 Pozostałe zobowiązania 137.152 2.287
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 260.941 −685
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 10.228 549
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.350 −211
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.350 −211
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.798 0
10 Pozostałe pasywa 266.400 501
11 Różnice z wyceny 425.728 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 107.200 0
Pasywa razem 4.683.714 2.714