Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

30 augustus 2019
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 431.861 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 347.900 289
  2.1 Vorderingen op het IMF 80.646 0
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 267.254 289
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 19.509 905
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 22.458 727
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 22.458 727
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 695.654 97
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 3.348 375
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 692.306 −261
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −16
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 35.146 −822
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.835.533 74
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 2.614.240 514
  7.2 Overige effecten 221.293 −440
8 Overheidsschuld, luidende in euro 23.398 0
9 Overige activa 272.254 1.442
Totaal activa 4.683.714 2.714
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.250.754 1.600
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.873.150 36.287
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.318.399 19.218
  2.2 Depositofaciliteit 554.736 17.067
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 15 3
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.897 265
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 415.267 −35.592
  5.1 Overheid 278.115 −37.879
  5.2 Overige verplichtingen 137.152 2.287
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 260.941 −685
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.228 549
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.350 −211
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.350 −211
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.798 0
10 Overige passiva 266.400 501
11 Herwaarderingsrekeningen 425.728 0
12 Kapitaal en reserves 107.200 0
Totaal passiva 4.683.714 2.714