Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

30. augusta 2019
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 431 861 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 347 900 289
  2.1 Pohľadávky voči MMF 80 646 0
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 267 254 289
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 19 509 905
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 22 458 727
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 22 458 727
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 695 654 97
  5.1 Hlavné refinančné operácie 3 348 375
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 692 306 −261
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 −16
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 35 146 −822
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 835 533 74
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 614 240 514
  7.2 Ostatné cenné papiere 221 293 −440
8 Dlh verejnej správy v eurách 23 398 0
9 Ostatné aktíva 272 254 1 442
Aktíva spolu 4 683 714 2 714
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 250 754 1 600
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 1 873 150 36 287
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 1 318 399 19 218
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 554 736 17 067
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 15 3
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 897 265
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 415 267 −35 592
  5.1 Verejná správa 278 115 −37 879
  5.2 Ostatné záväzky 137 152 2 287
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 260 941 −685
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 10 228 549
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 350 −211
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 350 −211
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 56 798 0
10 Ostatné záväzky 266 400 501
11 Účty precenenia 425 728 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 107 200 0
Pasíva spolu 4 683 714 2 714