Eurosystemets konsoliderade balansräkning

30 augusti 2019
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 431.861 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 347.900 289
  2.1 Fordringar på IMF 80.646 0
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 267.254 289
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 19.509 905
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 22.458 727
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 22.458 727
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 695.654 97
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 3.348 375
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 692.306 −261
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 −16
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 35.146 −822
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.835.533 74
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 2.614.240 514
  7.2 Övriga värdepapper 221.293 −440
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 23.398 0
9 Övriga tillgångar 272.254 1.442
Summa tillgångar 4.683.714 2.714
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.250.754 1.600
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.873.150 36.287
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.318.399 19.218
  2.2 Inlåningsfacilitet 554.736 17.067
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 15 3
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.897 265
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 415.267 −35.592
  5.1 Offentliga sektorn 278.115 −37.879
  5.2 Övriga skulder 137.152 2.287
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 260.941 −685
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 10.228 549
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.350 −211
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 11.350 −211
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.798 0
10 Övriga skulder 266.400 501
11 Värderegleringskonton 425.728 0
12 Kapital och reserver 107.200 0
Summa skulder 4.683.714 2.714