Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

30. avgust 2019
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 431.861 1
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 347.900 289
  2.1 Terjatve do MDS 80.646 0
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 267.254 289
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 19.509 905
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 22.458 727
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 22.458 727
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 695.654 97
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 3.348 375
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 692.306 −261
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 −16
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 35.146 −822
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.835.533 74
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.614.240 514
  7.2 Drugi vrednostni papirji 221.293 −440
8 Javni dolg v eurih 23.398 0
9 Druga sredstva 272.254 1.442
Skupaj sredstva 4.683.714 2.714
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.250.754 1.600
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 1.873.150 36.287
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.318.399 19.218
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 554.736 17.067
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 15 3
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 5.897 265
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 415.267 −35.592
  5.1 Sektor država 278.115 −37.879
  5.2 Druge obveznosti 137.152 2.287
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 260.941 −685
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.228 549
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 11.350 −211
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 11.350 −211
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 56.798 0
10 Druge obveznosti 266.400 501
11 Računi prevrednotenja 425.728 0
12 Kapital in rezerve 107.200 0
Skupaj obveznosti 4.683.714 2.714