Eurosystemets konsoliderede balance

30. august 2019
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 431.861 1
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 347.900 289
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 80.646 0
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 267.254 289
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 19.509 905
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 22.458 727
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 22.458 727
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 695.654 97
  5.1 Primære markedsoperationer 3.348 375
  5.2 Langfristede markedsoperationer 692.306 −261
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −16
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 35.146 −822
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.835.533 74
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.614.240 514
  7.2 Andre værdipapirer 221.293 −440
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 23.398 0
9 Andre aktiver 272.254 1.442
Aktiver i alt 4.683.714 2.714
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.250.754 1.600
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.873.150 36.287
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.318.399 19.218
  2.2 Indlånsfacilitet 554.736 17.067
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 15 3
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.897 265
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 415.267 −35.592
  5.1 Offentlig forvaltning og service 278.115 −37.879
  5.2 Andre forpligtelser 137.152 2.287
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 260.941 −685
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 10.228 549
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 11.350 −211
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.350 −211
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.798 0
10 Andre forpligtelser 266.400 501
11 Revalueringskonti 425.728 0
12 Kapital og reserver 107.200 0
Passiver i alt 4.683.714 2.714