Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2019 08 30
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 431 861 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 347 900 289
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 646 0
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 267 254 289
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 19 509 905
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 22 458 727
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 22 458 727
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 695 654 97
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 3 348 375
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 692 306 −261
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 −16
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 35 146 −822
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 835 533 74
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 614 240 514
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 221 293 −440
8 Valdžios skola eurais 23 398 0
9 Kitas turtas 272 254 1 442
Visas turtas 4 683 714 2 714
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 250 754 1 600
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 873 150 36 287
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 318 399 19 218
  2.2 Indėlių galimybė 554 736 17 067
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 15 3
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 897 265
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 415 267 −35 592
  5.1 Valdžiai 278 115 −37 879
  5.2 Kiti įsipareigojimai 137 152 2 287
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 260 941 −685
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 228 549
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 350 −211
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 350 −211
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 798 0
10 Kiti įsipareigojimai 266 400 501
11 Perkainojimo sąskaitos 425 728 0
12 Kapitalas ir rezervai 107 200 0
Visi įsipareigojimai 4 683 714 2 714