Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

30.08.2019.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 431 861 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 347 900 289
  2.1 SVF debitoru parādi 80 646 0
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 267 254 289
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 19 509 905
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 22 458 727
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 22 458 727
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 695 654 97
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 3 348 375
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 692 306 −261
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −16
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 35 146 −822
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 835 533 74
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 614 240 514
  7.2 Pārējie vērtspapīri 221 293 −440
8 Valdības parāds euro 23 398 0
9 Pārējie aktīvi 272 254 1 442
Kopā aktīvi 4 683 714 2 714
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 250 754 1 600
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 873 150 36 287
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 318 399 19 218
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 554 736 17 067
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 15 3
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 5 897 265
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 415 267 −35 592
  5.1 Saistības pret valdību 278 115 −37 879
  5.2 Pārējās saistības 137 152 2 287
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 260 941 −685
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 10 228 549
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11 350 −211
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11 350 −211
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56 798 0
10 Pārējās saistības 266 400 501
11 Pārvērtēšanas konti 425 728 0
12 Kapitāls un rezerves 107 200 0
Kopā pasīvi 4 683 714 2 714