Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

25 stycznia 2019
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 389.768 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 327.938 334
  2.1 Należności od MFW 76.983 79
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 250.955 256
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 20.780 1.951
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.011 926
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.011 926
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 730.450 243
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 6.576 269
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 723.837 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 37 −26
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 38.549 3.599
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.899.124 1.094
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.651.869 679
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 247.255 416
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 23.947 0
9 Pozostałe aktywa 259.331 −5.196
Aktywa razem 4.708.899 2.951
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.206.368 −3.500
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.985.093 −3.191
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.344.795 −5.613
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 640.205 2.429
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 92 −8
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 8.444 −144
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 404.330 16.621
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 281.733 23.391
  5.2 Pozostałe zobowiązania 122.598 −6.769
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 295.974 −9.597
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 6.027 934
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.133 942
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.133 942
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.510 0
10 Pozostałe pasywa 254.725 920
11 Różnice z wyceny 376.057 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 104.239 −34
Pasywa razem 4.708.899 2.951