Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

25. januára 2019
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 389 768 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 327 938 334
  2.1 Pohľadávky voči MMF 76 983 79
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 250 955 256
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 20 780 1 951
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 011 926
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 011 926
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 730 450 243
  5.1 Hlavné refinančné operácie 6 576 269
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 723 837 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 37 −26
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 38 549 3 599
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 899 124 1 094
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 651 869 679
  7.2 Ostatné cenné papiere 247 255 416
8 Dlh verejnej správy v eurách 23 947 0
9 Ostatné aktíva 259 331 −5 196
Aktíva spolu 4 708 899 2 951
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 206 368 −3 500
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 1 985 093 −3 191
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 1 344 795 −5 613
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 640 205 2 429
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 92 −8
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 8 444 −144
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 404 330 16 621
  5.1 Verejná správa 281 733 23 391
  5.2 Ostatné záväzky 122 598 −6 769
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 295 974 −9 597
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 6 027 934
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 133 942
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 133 942
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 56 510 0
10 Ostatné záväzky 254 725 920
11 Účty precenenia 376 057 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 104 239 −34
Pasíva spolu 4 708 899 2 951