Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

25.01.2019.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 389 768 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 327 938 334
  2.1 SVF debitoru parādi 76 983 79
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 250 955 256
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 20 780 1 951
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19 011 926
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19 011 926
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 730 450 243
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 6 576 269
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 723 837 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 37 −26
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 38 549 3 599
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 899 124 1 094
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 651 869 679
  7.2 Pārējie vērtspapīri 247 255 416
8 Valdības parāds euro 23 947 0
9 Pārējie aktīvi 259 331 −5 196
Kopā aktīvi 4 708 899 2 951
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 206 368 −3 500
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 985 093 −3 191
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 344 795 −5 613
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 640 205 2 429
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 92 −8
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 8 444 −144
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 404 330 16 621
  5.1 Saistības pret valdību 281 733 23 391
  5.2 Pārējās saistības 122 598 −6 769
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 295 974 −9 597
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 6 027 934
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11 133 942
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11 133 942
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56 510 0
10 Pārējās saistības 254 725 920
11 Pārvērtēšanas konti 376 057 0
12 Kapitāls un rezerves 104 239 −34
Kopā pasīvi 4 708 899 2 951