Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

25. januar 2019
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 389.768 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 327.938 334
  2.1 Terjatve do MDS 76.983 79
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 250.955 256
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 20.780 1.951
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 19.011 926
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.011 926
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 730.450 243
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 6.576 269
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 723.837 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 37 −26
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 38.549 3.599
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.899.124 1.094
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.651.869 679
  7.2 Drugi vrednostni papirji 247.255 416
8 Javni dolg v eurih 23.947 0
9 Druga sredstva 259.331 −5.196
Skupaj sredstva 4.708.899 2.951
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.206.368 −3.500
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 1.985.093 −3.191
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.344.795 −5.613
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 640.205 2.429
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 92 −8
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 8.444 −144
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 404.330 16.621
  5.1 Sektor država 281.733 23.391
  5.2 Druge obveznosti 122.598 −6.769
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 295.974 −9.597
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 6.027 934
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 11.133 942
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 11.133 942
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 56.510 0
10 Druge obveznosti 254.725 920
11 Računi prevrednotenja 376.057 0
12 Kapital in rezerve 104.239 −34
Skupaj obveznosti 4.708.899 2.951