Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

25 Ιανουαρίου 2019
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 389.768 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 327.938 334
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 76.983 79
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 250.955 256
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 20.780 1.951
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 19.011 926
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 19.011 926
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 730.450 243
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 6.576 269
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 723.837 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 37 −26
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 38.549 3.599
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 2.899.124 1.094
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 2.651.869 679
  7.2 Λοιποί τίτλοι 247.255 416
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 23.947 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 259.331 −5.196
Σύνολο ενεργητικού 4.708.899 2.951
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.206.368 −3.500
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 1.985.093 −3.191
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 1.344.795 −5.613
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 640.205 2.429
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 92 −8
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 8.444 −144
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 404.330 16.621
  5.1 Γενική κυβέρνηση 281.733 23.391
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 122.598 −6.769
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 295.974 −9.597
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 6.027 934
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 11.133 942
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 11.133 942
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 56.510 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 254.725 920
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 376.057 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 104.239 −34
Σύνολο παθητικού 4.708.899 2.951