Menu

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

25 januari 2019
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 389.768 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 327.938 334
  2.1 Vorderingen op het IMF 76.983 79
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 250.955 256
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 20.780 1.951
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.011 926
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 19.011 926
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 730.450 243
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 6.576 269
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 723.837 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 37 −26
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 38.549 3.599
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.899.124 1.094
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 2.651.869 679
  7.2 Overige effecten 247.255 416
8 Overheidsschuld, luidende in euro 23.947 0
9 Overige activa 259.331 −5.196
Totaal activa 4.708.899 2.951
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.206.368 −3.500
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.985.093 −3.191
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.344.795 −5.613
  2.2 Depositofaciliteit 640.205 2.429
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 92 −8
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 8.444 −144
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 404.330 16.621
  5.1 Overheid 281.733 23.391
  5.2 Overige verplichtingen 122.598 −6.769
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 295.974 −9.597
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.027 934
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.133 942
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.133 942
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.510 0
10 Overige passiva 254.725 920
11 Herwaarderingsrekeningen 376.057 0
12 Kapitaal en reserves 104.239 −34
Totaal passiva 4.708.899 2.951