Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

25 януари 2019 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 389 768 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 327 938 334
  2.1 Вземания от МВФ 76 983 79
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 250 955 256
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 20 780 1 951
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 011 926
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 011 926
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 730 450 243
  5.1 Основни операции по рефинансиране 6 576 269
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 723 837 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 37 −26
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 38 549 3 599
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 2 899 124 1 094
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 651 869 679
  7.2 Други ценни книжа 247 255 416
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 23 947 0
9 Други активи 259 331 −5 196
Общо активи 4 708 899 2 951
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 206 368 −3 500
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 985 093 −3 191
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 344 795 −5 613
  2.2 Депозитно улеснение 640 205 2 429
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 92 −8
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 8 444 −144
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 404 330 16 621
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 281 733 23 391
  5.2 Други задължения 122 598 −6 769
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 295 974 −9 597
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 027 934
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 133 942
  8.1 Депозити, салда и други задължения 11 133 942
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 510 0
10 Други задължения 254 725 920
11 Сметки за преоценка 376 057 0
12 Капитал и резерви 104 239 −34
Общо пасиви 4 708 899 2 951