Menu

Eurosystemets konsoliderede balance

25. januar 2019
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 389.768 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 327.938 334
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 76.983 79
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 250.955 256
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 20.780 1.951
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.011 926
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.011 926
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 730.450 243
  5.1 Primære markedsoperationer 6.576 269
  5.2 Langfristede markedsoperationer 723.837 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 37 −26
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 38.549 3.599
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.899.124 1.094
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.651.869 679
  7.2 Andre værdipapirer 247.255 416
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 23.947 0
9 Andre aktiver 259.331 −5.196
Aktiver i alt 4.708.899 2.951
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.206.368 −3.500
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.985.093 −3.191
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.344.795 −5.613
  2.2 Indlånsfacilitet 640.205 2.429
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 92 −8
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 8.444 −144
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 404.330 16.621
  5.1 Offentlig forvaltning og service 281.733 23.391
  5.2 Andre forpligtelser 122.598 −6.769
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 295.974 −9.597
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 6.027 934
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 11.133 942
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.133 942
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.510 0
10 Andre forpligtelser 254.725 920
11 Revalueringskonti 376.057 0
12 Kapital og reserver 104.239 −34
Passiver i alt 4.708.899 2.951