Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

25 januari 2019
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 389.768 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 327.938 334
  2.1 Fordringar på IMF 76.983 79
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 250.955 256
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 20.780 1.951
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.011 926
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.011 926
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 730.450 243
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 6.576 269
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 723.837 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 37 −26
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 38.549 3.599
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.899.124 1.094
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 2.651.869 679
  7.2 Övriga värdepapper 247.255 416
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 23.947 0
9 Övriga tillgångar 259.331 −5.196
Summa tillgångar 4.708.899 2.951
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.206.368 −3.500
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.985.093 −3.191
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.344.795 −5.613
  2.2 Inlåningsfacilitet 640.205 2.429
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 92 −8
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 8.444 −144
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 404.330 16.621
  5.1 Offentliga sektorn 281.733 23.391
  5.2 Övriga skulder 122.598 −6.769
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 295.974 −9.597
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 6.027 934
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.133 942
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 11.133 942
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.510 0
10 Övriga skulder 254.725 920
11 Värderegleringskonton 376.057 0
12 Kapital och reserver 104.239 −34
Summa skulder 4.708.899 2.951