Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2019 01 25
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 389 768 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 327 938 334
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 76 983 79
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 250 955 256
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 20 780 1 951
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 011 926
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 011 926
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 730 450 243
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 6 576 269
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 723 837 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 37 −26
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 38 549 3 599
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 899 124 1 094
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 651 869 679
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 247 255 416
8 Valdžios skola eurais 23 947 0
9 Kitas turtas 259 331 −5 196
Visas turtas 4 708 899 2 951
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 206 368 −3 500
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 985 093 −3 191
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 344 795 −5 613
  2.2 Indėlių galimybė 640 205 2 429
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 92 −8
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 8 444 −144
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 404 330 16 621
  5.1 Valdžiai 281 733 23 391
  5.2 Kiti įsipareigojimai 122 598 −6 769
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 295 974 −9 597
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 027 934
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 133 942
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 133 942
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 510 0
10 Kiti įsipareigojimai 254 725 920
11 Perkainojimo sąskaitos 376 057 0
12 Kapitalas ir rezervai 104 239 −34
Visi įsipareigojimai 4 708 899 2 951