Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 1. septembru 2017

5. septembra 2017

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 1. septembra 2017 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 0,4 mld. EUR na 259,4 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty

Druh obchodu

Splatná suma

Nová suma

31. augusta 2017

7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch

35 mil. USD

35 mil. USD

Eurosystém uvedený obchod na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,3 mld. EUR na 285,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 2,2 mld. EUR na 1 142,1 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 66,6 mld. EUR na 158,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 36,7 mld. EUR na 146,4 mld. EUR. V stredu 30. augusta 2017 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 7,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 5,9 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.

V priebehu týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia (položka 5.2 na strane aktív) v objeme 3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 2,9 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (v porovnaní s 0,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 628,3 mld. EUR (v porovnaní s 593,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 10,3 mld. EUR na 2 170,4 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky

Hodnota k 1. septembru 2017

Týždenná zmena: nákup

Týždenná zmena: splatenie

Program nákupu krytých dlhopisov 1

7,5 mld. EUR

Program nákupu krytých dlhopisov 2

4,9 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

Program nákupu krytých dlhopisov 3

228,0 mld. EUR

+0,6 mld. EUR

-0,3 mld. EUR

Program nákupu cenných papierov krytých aktívami

24,5 mld. EUR

+0,1 mld. EUR

-0,1 mld. EUR

Program nákupu aktív podnikového sektora

107,3 mld. EUR

+1,1 mld. EUR

Program nákupu aktív verejného sektora

1 707,1 mld. EUR

+9,0 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

Program pre trhy s cennými papiermi

91,2 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 32,6 mld. EUR na 1 263,4 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 379 078 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 298 800 −390
  2.1 Pohľadávky voči MMF 74 466 0
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 224 334 −390
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 34 238 −1 387
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 448 231
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 16 448 231
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 774 663 −1 619
  5.1 Hlavné refinančné operácie 5 914 −1 354
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 768 553 −151
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 196 −114
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 59 205 −1 225
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 456 121 9 967
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 170 371 10 308
  7.2 Ostatné cenné papiere 285 750 −340
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 735 0
9 Ostatné aktíva 239 439 −733
Aktíva spolu 4 283 727 4 846
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 142 129 2 228
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 891 738 67 747
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 1 263 436 32 644
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 628 279 35 119
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 23 −16
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 8 427 428
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 286 719 −65 588
  5.1 Verejná správa 158 758 −66 632
  5.2 Ostatné záväzky 127 961 1 044
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 182 089 771
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 6 824 −549
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 127 −796
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 127 −796
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 56 705 0
10 Ostatné pasíva 224 758 604
11 Účty precenenia 371 913 0
12 Základné imanie a rezervy 102 297 0
Pasíva spolu 4 283 727 4 846

Kontakt pre médiá