Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 1. rujna 2017.

5. rujna 2017.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 1. rujna 2017. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) bilo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,4 mlrd. EUR na 259,4 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute

Vrsta transakcije

Iznos dospijeća

Novi iznos

31. kolovoza 2017.

7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima

35 mil. USD

35 mil. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 0,3 mlrd. EUR na 285,7 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 2,2 mlrd. EUR na 1.142,1 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 66,6 mlrd. EUR na 158,8 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 36,7 mlrd. EUR na 146,4 mlrd. EUR. U srijedu, 30. kolovoza 2017., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 7,3 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 5,9 mlrd. EUR s rokom dospijeća od sedam dana.

Tijekom tjedna dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja (stavka 5.2. imovine) u visini 3 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 2,9 mlrd. EUR.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,2 mlrd. EUR (u odnosu na 0,3 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 628,3 mlrd. EUR (u odnosu na 593,2 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 10,3 mlrd. EUR na 2.170,4 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike

Vrijednost na dan 1. rujna 2017.

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – kupljeno

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – dospjelo

Prvi program kupnje pokrivenih obveznica

7,5 mlrd. EUR

Drugi program kupnje pokrivenih obveznica

4,9 mlrd. EUR

–0,0 mlrd. EUR

Treći program kupnje pokrivenih obveznica

228,0 mlrd. EUR

+0,6 mlrd. EUR

–0,3 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom

24,5 mlrd. EUR

+0,1 mlrd. EUR

–0,1 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora

107,3 mlrd. EUR

+1,1 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora

1.707,1 mlrd. EUR

+9,0 mlrd. EUR

–0,0 mlrd. EUR

Program za tržišta vrijednosnih papira

91,2 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 32,6 mlrd. EUR na 1.263,4 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 379 078 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 298 800 −390
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 74 466 0
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 224 334 −390
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 34 238 −1 387
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 16 448 231
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 16 448 231
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 774 663 −1 619
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 5 914 −1 354
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 768 553 −151
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 196 −114
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 59 205 −1 225
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 456 121 9 967
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 170 371 10 308
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 285 750 −340
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 735 0
9 Ostala imovina 239 439 −733
Ukupno imovina 4 283 727 4 846
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 142 129 2 228
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 891 738 67 747
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 263 436 32 644
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 628 279 35 119
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 23 −16
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 8 427 428
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 286 719 −65 588
  5.1 Opća država 158 758 −66 632
  5.2 Ostale obveze 127 961 1 044
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 182 089 771
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 6 824 −549
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 10 127 −796
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 10 127 −796
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 705 0
10 Ostale obveze 224 758 604
11 Računi revalorizacije 371 913 0
12 Kapital i pričuve 102 297 0
Ukupno obveze 4 283 727 4 846

Kontaktni podatci za medije