Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 1. září 2017

5. září 2017

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 1. září 2017 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 0,4 mld. EUR na 259,4 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni

Druh transakce

Splatná částka

Nová částka

31. srpna 2017

reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní

35 mil. USD

35 mil. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,3 mld. EUR na 285,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 2,2 mld. EUR na 1 142,1 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 66,6 mld. EUR na 158,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 36,7 mld. EUR na 146,4 mld. EUR. Ve středu 30. srpna 2017 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 7,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 5,9 mld. EUR se splatností sedm dní.

Ve sledovaném týdnu byla splatná dlouhodobější refinanční operace (položka 5.2 na straně aktiv) o objemu 3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 2,9 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (ve srovnání s 0,3 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 628,3 mld. EUR (ve srovnání s 593,2 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 10,3 mld. EUR na 2 170,4 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky

Hodnota vykázaná k 1. září 2017

Změna za týden – nákup

Změna za týden – splacení

1. program nákupu krytých dluhopisů

7,5 mld. EUR

2. program nákupu krytých dluhopisů

4,9 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

3. program nákupu krytých dluhopisů

228,0 mld. EUR

+0,6 mld. EUR

-0,3 mld. EUR

Program nákupu cenných papírů krytých aktivy

24,5 mld. EUR

+0,1 mld. EUR

-0,1 mld. EUR

Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru

107,3 mld. EUR

+1,1 mld. EUR

Program nákupu aktiv veřejného sektoru

1 707,1 mld. EUR

+9,0 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

Program pro trhy s cennými papíry

91,2 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 32,6 mld. EUR na 1 263,4 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 379 078 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 298 800 −390
  2.1 Pohledávky za MMF 74 466 0
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 224 334 −390
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 34 238 −1 387
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 448 231
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 448 231
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 774 663 −1 619
  5.1 Hlavní refinanční operace 5 914 −1 354
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 768 553 −151
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 196 −114
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 59 205 −1 225
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 456 121 9 967
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 170 371 10 308
  7.2 Ostatní cenné papíry 285 750 −340
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 735 0
9 Ostatní aktiva 239 439 −733
Aktiva celkem 4 283 727 4 846
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 142 129 2 228
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 891 738 67 747
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 263 436 32 644
  2.2 Vkladová facilita 628 279 35 119
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 23 −16
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 8 427 428
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 286 719 −65 588
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 158 758 −66 632
  5.2 Ostatní závazky 127 961 1 044
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 182 089 771
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 6 824 −549
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 127 −796
  8.1 Vklady a ostatní závazky 10 127 −796
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 705 0
10 Ostatní pasiva 224 758 604
11 Účty přecenění 371 913 0
12 Kapitál a rezervní fondy 102 297 0
Pasiva celkem 4 283 727 4 846

Kontakty pro média