Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 19 grudnia 2014 r.

23 grudnia 2014

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 19 grudnia 2014 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,6 mld EUR do poziomu 229,9 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność w ramach stałej linii swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 2,0 mld EUR do poziomu 370,4 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 11,2 mld EUR do poziomu 1003,8 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 15,8 mld EUR do poziomu 80,6 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 82,8 mld EUR do poziomu 540,5 mld EUR. W środę 17 grudnia 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 105,2 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem sześciodniowym, w kwocie 99 mld EUR. Tego samego dnia nastąpiło rozliczenie ukierunkowanej dłuższej operacji refinansującej w kwocie 129,8 mld EUR, z terminem zapadalności 1379 dni.

W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 11 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 22,3 mld EUR, zaś z kwoty przyznanej w dłuższych operacjach refinansujących spłacono przed terminem zapadalności 39,8 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (wobec 0,1 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 38,9 mld EUR (wobec 26,5 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 4 mld EUR do poziomu 215,5 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 19.12.2014 Różnica wobec zeszłego tygodnia: Zakup Różnica wobec zeszłego tygodnia: Wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 28,8 mld EUR - 0,5 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 12,8 mld EUR - -
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 28,5 mld EUR 3,8 mld EUR -
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 1,5 mld EUR 0,7 mld EUR -
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 143,9 mld EUR - -

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 56,4 mld EUR do poziomu 245,1 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 334.529 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 265.942 −385
2.1 Należności od MFW 80.330 −875
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 185.612 490
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 27.840 690
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.299 −136
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.299 −136
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 579.386 95.183
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 99.027 −6.194
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 480.356 101.461
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 3 −84
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 58.040 3.475
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 585.890 5.990
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 215.514 3.977
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 370.377 2.013
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.726 −1
9 Pozostałe aktywa 237.151 −4.760
Aktywa razem 2.134.802 100.056
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.003.788 11.167
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 284.020 68.829
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 245.095 56.411
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 38.925 12.428
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −10
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.913 104
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 106.822 14.515
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 80.551 15.787
5.2 Pozostałe zobowiązania 26.271 −1.272
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 46.915 6.440
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.336 209
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.049 727
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.049 727
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 55.494 0
10 Pozostałe pasywa 214.914 −1.935
11 Różnice z wyceny 315.537 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 94.013 0
Pasywa razem 2.134.802 100.056
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami