Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 19 december 2014

23 december 2014

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 19 december 2014 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,6 miljard naar EUR 229,9 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

In de afgelopen week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 2,0 miljard naar EUR 370,4 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 11,2 miljard naar EUR 1.003,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 15,8 miljard naar EUR 80,6 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 82,8 miljard naar EUR 540,5 miljard. Op woensdag 17 december 2014 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 105,2 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 99 miljard, met een looptijd van zes dagen, verrekend. Op dezelfde dag werd een gerichte langerlopende herfinancieringstransactie (TLTRO) van EUR 129,8 miljard, met een looptijd van 1379 dagen, verrekend.

Gedurende de week verliep een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 11 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 22,3 miljard verrekend, terwijl EUR 39,8 miljard aan langerlopende herfinancieringstransacties werd terugbetaald vóór de vervaldatum.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 38,9 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 26,5 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 4 miljard naar EUR 215,5 miljard. In de onderstaande tabel is actiefpost 7.1 uitgesplitst naar de verschillende portefeuilles. De portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 19 december 2014 Verschil ten opzichte van vorige week – Aankopen Verschil ten opzichte van vorige week – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 28,8 miljard - EUR 0,5 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 12,8 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 28,5 miljard EUR 3,8 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 1,5 miljard EUR 0,7 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 143,9 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 56,4 miljard naar EUR 245,1 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 334.529 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 265.942 −385
2.1 Vorderingen op het IMF 80.330 −875
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 185.612 490
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 27.840 690
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.299 −136
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.299 −136
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 579.386 95.183
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 99.027 −6.194
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 480.356 101.461
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 3 −84
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 58.040 3.475
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 585.890 5.990
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 215.514 3.977
7.2 Overige waardepapieren 370.377 2.013
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.726 −1
9 Overige activa 237.151 −4.760
Totaal activa 2.134.802 100.056
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.003.788 11.167
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 284.020 68.829
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 245.095 56.411
2.2 Depositofaciliteit 38.925 12.428
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 −10
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.913 104
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 106.822 14.515
5.1 Overheid 80.551 15.787
5.2 Overige verplichtingen 26.271 −1.272
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 46.915 6.440
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.336 209
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.049 727
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.049 727
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 55.494 0
10 Overige passiva 214.914 −1.935
11 Herwaarderingsrekeningen 315.537 0
12 Kapitaal en reserves 94.013 0
Totaal passiva 2.134.802 100.056

Contactpersonen voor de media