Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2014. gada 19. decembrī

2014.23.12.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2014. gada 19. decembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 229.9 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 2.0 mljrd. euro (līdz 370.4 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 11.2 mljrd. euro (līdz 1 003.8 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 15.8 mljrd. euro (līdz 80.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 82.8 mljrd. euro (līdz 540.5 mljrd. euro). Piektdien, 2014. gada 17. decembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 105.2 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 99 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 6 dienas. Tajā pašā dienā tika noslēgta arī ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperācija (ITRMO) 129.8 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 379 dienas.

Šajā nedēļā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 11 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 22.3 mljrd. euro apmērā, savukārt 39.8 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās piešķirtajiem līdzekļiem tika atmaksāti pirms dzēšanas termiņa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 38.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 26.5 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 4 mljrd. euro (līdz 215.5 mljrd. euro). Tālāk tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2014. gada 19. decembrī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 28.8 mljrd. euro 0.5 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 12.8 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 28.5 mljrd. euro 3.8 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 1.5 mljrd. euro 0.7 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 143.9 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 56.4 mljrd. euro (līdz 245.1 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 334,529 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 265,942 −385
2.1 SVF debitoru parādi 80,330 −875
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 185,612 490
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 27,840 690
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,299 −136
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19,299 −136
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 579,386 95,183
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 99,027 −6,194
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 480,356 101,461
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 3 −84
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 58,040 3,475
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 585,890 5,990
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 215,514 3,977
7.2 Pārējie vērtspapīri 370,377 2,013
8 Valdības parāds euro 26,726 −1
9 Pārējie aktīvi 237,151 −4,760
Kopā aktīvi 2,134,802 100,056
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1,003,788 11,167
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 284,020 68,829
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 245,095 56,411
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 38,925 12,428
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 −10
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4,913 104
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 106,822 14,515
5.1 Saistības pret valdību 80,551 15,787
5.2 Pārējās saistības 26,271 −1,272
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 46,915 6,440
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,336 209
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7,049 727
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7,049 727
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 55,494 0
10 Pārējās saistības 214,914 −1,935
11 Pārvērtēšanas konti 315,537 0
12 Kapitāls un rezerves 94,013 0
Kopā pasīvi 2,134,802 100,056
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem