Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 19. decembra 2014

23. december 2014

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 19. decembra 2014, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,6 milijarde EUR na 229,9 milijarde EUR.

Eurosistem ni v minulem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 2,0 milijarde EUR na 370,4 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 11,2 milijarde EUR na 1.003,8 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 15,8 milijarde EUR na 80,6 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 82,8 milijarde EUR na 540,5 milijarde EUR. V sredo, 17. decembra 2014, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 105,2 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 99 milijard EUR z zapadlostjo šest dni. Na isti dan je bila poravnana ciljno usmerjena operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 129,8 milijarde EUR z zapadlostjo 1.379 dni.

V tem tednu je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 11 milijard EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 22,3 milijarde EUR, medtem ko je bilo 39,8 milijarde EUR iz operacij dolgoročnejšega refinanciranja odplačano pred zapadlostjo.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 38,9 milijarde EUR (v primerjavi s 26,5 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 4 milijarde EUR na 215,5 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 19. decembra 2014 Razlika od prejšnjega tedna – kupljeno Razlika od prejšnjega tedna – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 28,8 milijarde EUR - 0,5 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 12,8 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 28,5 milijarde EUR 3,8 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 1,5 milijarde EUR 0,7 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 143,9 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 56,4 milijarde EUR na 245,1 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 334.529 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 265.942 −385
2.1 Terjatve do MDS 80.330 −875
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 185.612 490
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 27.840 690
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.299 −136
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.299 −136
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 579.386 95.183
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 99.027 −6.194
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 480.356 101.461
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 3 −84
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 58.040 3.475
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 585.890 5.990
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 215.514 3.977
7.2 Drugi vrednostni papirji 370.377 2.013
8 Dolg širše države v EUR 26.726 −1
9 Druga sredstva 237.151 −4.760
Skupaj sredstva 2.134.802 100.056
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.003.788 11.167
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 284.020 68.829
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 245.095 56.411
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 38.925 12.428
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 −10
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.913 104
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 106.822 14.515
5.1 Širša država 80.551 15.787
5.2 Druge obveznosti 26.271 −1.272
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 46.915 6.440
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.336 209
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 7.049 727
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 7.049 727
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 55.494 0
10 Druge obveznosti 214.914 −1.935
11 Računi prevrednotenja 315.537 0
12 Kapital in rezerve 94.013 0
Skupaj obveznosti 2.134.802 100.056

Stiki za medije