Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 19.12.2014

23.12.2014

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 19.12.2014 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,6 miljardilla eurolla 229,9 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 2,0 miljardilla eurolla 370,4 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 11,2 miljardilla eurolla 1 003,8 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 15,8 miljardilla eurolla 80,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 82,8 miljardilla eurolla 540,5 miljardiin euroon. Perjantaina 17.12.2014 erääntyi 105,2 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 99 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 6 päivää. Samana päivänä suoritettiin myös 129,8 miljardin euron kohdennettu pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 1 379 päivää.

Viikon aikana erääntyi 11 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 22,3 miljardin euron operaatio. Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin takaisin 39,8 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 38,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla 26,5 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 4 miljardilla eurolla 215,5 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 19.12.2014 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 28,8 miljardia euroa - 0,5 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 12,8 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 28,5 miljardia euroa 3,8 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 1,5 miljardia euroa 0,7 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 143,9 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 56,4 miljardilla eurolla 245,1 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 334 529 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 265 942 −385
2.1 Saamiset IMF:ltä 80 330 −875
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 185 612 490
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 27 840 690
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 299 −136
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 299 −136
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 579 386 95 183
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 99 027 −6 194
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 480 356 101 461
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 3 −84
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 58 040 3 475
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 585 890 5 990
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 215 514 3 977
7.2 Muut arvopaperit 370 377 2 013
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 726 −1
9 Muut saamiset 237 151 −4 760
Vastaavaa yhteensä 2 134 802 100 056
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 003 788 11 167
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 284 020 68 829
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 245 095 56 411
2.2 Talletusmahdollisuus 38 925 12 428
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 −10
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 913 104
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 106 822 14 515
5.1 Julkisyhteisöt 80 551 15 787
5.2 Muut 26 271 −1 272
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 46 915 6 440
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 336 209
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 049 727
8.1 Talletukset ja muut velat 7 049 727
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 55 494 0
10 Muut velat 214 914 −1 935
11 Arvonmuutostilit 315 537 0
12 Pääoma ja rahastot 94 013 0
Vastattavaa yhteensä 2 134 802 100 056

Yhteyshenkilöt