Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 19. decembru 2014

23. decembra 2014

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 19. decembra 2014 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,6 mld. EUR na 229,9 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 2,0 mld. EUR na 370,4 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 11,2 mld. EUR na 1 003,8 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 15,8 mld. EUR na 80,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 82,8 mld. EUR na 540,5 mld. EUR. V stredu 17. decembra 2014 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 105,2 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 99 mld. EUR so splatnosťou šesť dní. V ten istý deň bola vyrovnaná aj cielená dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 129,8 mld. EUR so splatnosťou 1 379 dní.

V priebehu sledovaného týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 11 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 22,3 mld. EUR, zatiaľ čo z predchádzajúcich dlhodobejších refinančných operácií bolo predčasne splatených 39,8 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 38,9 mld. EUR (v porovnaní s 26,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 4 mld. EUR na 215,5 mld. EUR. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív podľa jednotlivých portfólií. Všetky portfóliá sa vykazujú v zostatkovej hodnote.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 19. decembru 2014 Zmena oproti minulému týždňu: nákup Zmena oproti minulému týždňu: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 28,8 mld. EUR 0,5 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 12,8 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 28,5 mld. EUR 3,8 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 1,5 mld. EUR 0,7 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 143,9 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 56,4 mld. EUR na 245,1 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 334 529 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 265 942 −385
2.1 Pohľadávky voči MMF 80 330 −875
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 185 612 490
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 27 840 690
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 299 −136
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 299 −136
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 579 386 95 183
5.1 Hlavné refinančné operácie 99 027 −6 194
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 480 356 101 461
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 3 −84
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 58 040 3 475
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 585 890 5 990
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 215 514 3 977
7.2 Ostatné cenné papiere 370 377 2 013
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 726 −1
9 Ostatné aktíva 237 151 −4 760
Aktíva spolu 2 134 802 100 056
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 003 788 11 167
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 284 020 68 829
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 245 095 56 411
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 38 925 12 428
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0 −10
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 913 104
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 106 822 14 515
5.1 Verejná správa 80 551 15 787
5.2 Ostatné záväzky 26 271 −1 272
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 46 915 6 440
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 336 209
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 049 727
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 049 727
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 55 494 0
10 Ostatné pasíva 214 914 −1 935
11 Účty precenenia 315 537 0
12 Základné imanie a rezervy 94 013 0
Pasíva spolu 2 134 802 100 056

Kontakt pre médiá