Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 19. december 2014

23. december 2014

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 19. december 2014, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,6 mia. euro til 229,9 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

I den foregående uge gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 2,0 mia. euro til 370,4 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 11,2 mia. euro til 1.003,8 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 15,8 mia. euro til 80,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 82,8 mia. euro til 540,5 mia. euro. Onsdag den 17. december 2014 udløb en primær markedsoperation på 105,2 mia. euro, og en ny på 99 mia. euro blev afviklet med en løbetid på seks dage. Samme dag afvikledes en målrettet langfristet markedsoperation (TLTRO) på 129,8 mia. euro med en løbetid på 1.379 dage.

I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation på 11 mia. euro, og en ny på 22,3 mia. euro blev afviklet, mens langfristede markedsoperationer på 39,8 mia. euro blev tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 38,9 mia. euro (mod 26,5 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 4 mia. euro til 215,5 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 19. december 2014 Ændring i forhold til ugen før – Opkøb Ændring i forhold til ugen før – Indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 28,8 mia. - EUR 0,5 mia.
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 12,8 mia. - -
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 28,5 mia. EUR 3,8 mia. -
Programmet til opkøb af asset-backed securities EUR 1,5 mia. EUR 0,7 mia. -
Securities Markets Programme EUR 143,9 mia. - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 56,4 mia. euro til 245,1 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 334.529 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 265.942 −385
2.1 Tilgodehavender hos IMF 80.330 −875
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 185.612 490
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 27.840 690
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.299 −136
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.299 −136
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 579.386 95.183
5.1 Primære markedsoperationer 99.027 −6.194
5.2 Langfristede markedsoperationer 480.356 101.461
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 3 −84
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 58.040 3.475
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 585.890 5.990
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 215.514 3.977
7.2 Andre værdipapirer 370.377 2.013
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.726 −1
9 Andre aktiver 237.151 −4.760
Aktiver i alt 2.134.802 100.056
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.003.788 11.167
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 284.020 68.829
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 245.095 56.411
2.2 Indlånsfacilitet 38.925 12.428
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 0 −10
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.913 104
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 106.822 14.515
5.1 Offentlig forvaltning og service 80.551 15.787
5.2 Andre forpligtelser 26.271 −1.272
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 46.915 6.440
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.336 209
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 7.049 727
8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.049 727
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 55.494 0
10 Andre forpligtelser 214.914 −1.935
11 Revalueringskonti 315.537 0
12 Kapital og reserver 94.013 0
Passiver i alt 2.134.802 100.056

Medie- og pressehenvendelser