Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 19 декември 2014 г.

23 декември 2014 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 19 декември 2014 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,6 млрд. евро до 229,9 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

През изминалата седмица Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 2,0 млрд. евро до 370,4 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 11,2 млрд. евро до 1003,8 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 15,8 млрд. евро до 80,6 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 82,8 млрд. евро до 540,5 млрд. евро. На 17 декември 2014 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 105,2 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 99 млрд. евро с шестдневен матуритет. На същата дата бе извършено плащането по целева операция по дългосрочно рефинансиране (ЦОДР) в размер на 129,8 млрд. евро с матуритет 1379 дни.

През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 11 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 22,3 млрд. евро, а 39,8 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране бяха изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 38,9 млрд. евро (при 26,5 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 4 млрд. евро до 215,5 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 19 декември 2014 г. Разлика спрямо предходната седмица – покупки Разлика спрямо предходната седмица – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 28,8 млрд. евро - 0,5 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 12,8 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 28,5 млрд. евро 3,8 млрд. евро -
Програма за изкупуване на обезпечени с активи ценни книжа 1,5 млрд. евро 0,7 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 143,9 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 56,4 млрд. евро до 245,1 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 334 529 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 265 942 −385
2.1 Вземания от МВФ 80 330 −875
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 185 612 490
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 27 840 690
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 299 −136
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 299 −136
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 579 386 95 183
5.1 Основни операции по рефинансиране 99 027 −6 194
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 480 356 101 461
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 3 −84
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 58 040 3 475
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 585 890 5 990
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 215 514 3 977
7.2 Други ценни книжа 370 377 2 013
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 726 −1
9 Други активи 237 151 −4 760
Общо активи 2 134 802 100 056
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 003 788 11 167
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 284 020 68 829
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 245 095 56 411
2.2 Депозитно улеснение 38 925 12 428
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 −10
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 913 104
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 106 822 14 515
5.1 Сектор „Държавно управление“ 80 551 15 787
5.2 Други задължения 26 271 −1 272
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 46 915 6 440
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 336 209
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 049 727
8.1 Депозити, салда и други задължения 7 049 727
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 55 494 0
10 Други задължения 214 914 −1 935
11 Сметки за преоценка 315 537 0
12 Капитал и резерви 94 013 0
Общо пасиви 2 134 802 100 056
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите