Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 19 december 2014

23 december 2014

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 19 december 2014 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,6 miljarder EUR till 229,9 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 2,0 miljarder EUR till 370,4 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 11,2 miljarder EUR till 1 003,8 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 15,8 miljarder EUR till 80,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 82,8 miljard EUR till 540,5 miljarder EUR. Onsdagen den 17 december 2014 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 105,2 miljarder EUR och ersattes med en ny på 99 miljarder EUR med en löptid på sex dagar. Samma dag avvecklades en riktad långfristig refinansieringstransaktion (TLTRO) på 129,8 miljarder EUR, med en löptid på 1 379 dagar.

Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 11 miljarder EUR och ersattes med en ny på 22,3 miljarder EUR medan långfristiga refinansieringstransaktioner på 39,8 miljarder EUR återbetalades före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 38,9 miljarder EUR (jämfört med 26,5 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 4 miljarder EUR till 215,5 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 19 december 2014 Förändring jämfört med föregående vecka – Köp Förändring jämfört med föregående vecka – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 28,8 miljarder EUR - 0,5 miljarder EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 12,8 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 28,5 miljarder EUR 3,8 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 1,5 miljarder EUR 0,7 miljarder EUR -
Värdepappersprogrammet 143,9 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 56,4 miljarder EUR till 245,1 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 334.529 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 265.942 −385
2.1 Fordringar på IMF 80.330 −875
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 185.612 490
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 27.840 690
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.299 −136
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.299 −136
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 579.386 95.183
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 99.027 −6.194
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 480.356 101.461
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 3 −84
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 58.040 3.475
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 585.890 5.990
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 215.514 3.977
7.2 Andra värdepapper 370.377 2.013
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.726 −1
9 Övriga tillgångar 237.151 −4.760
Summa tillgångar 2.134.802 100.056
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.003.788 11.167
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 284.020 68.829
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 245.095 56.411
2.2 Inlåningsfacilitet 38.925 12.428
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 −10
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.913 104
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 106.822 14.515
5.1 Offentliga sektorn 80.551 15.787
5.2 Övriga skulder 26.271 −1.272
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 46.915 6.440
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.336 209
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.049 727
8.1 Inlåning och övriga skulder 7.049 727
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 55.494 0
10 Övriga skulder 214.914 −1.935
11 Värderegleringskonton 315.537 0
12 Eget kapital 94.013 0
Summa skulder 2.134.802 100.056

Kontakt för media