Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 19. prosinca 2014.

23. prosinca 2014.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 19. prosinca 2014. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,6 milijarda EUR na 229,9 milijarda EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 2,0 milijarde EUR na 370,4 milijarde EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 11,2 milijarde EUR na 1.003,8 milijarda EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 15,8 milijarda EUR na 80,6 milijarda EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 82,8 milijarda EUR na 540,5 milijarda EUR. U srijedu, 17. prosinca 2014. dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 105,2 milijarde EUR, a namirena je nova u visini 99 milijarda EUR s rokom dospijeća od šest dana. Istoga dana namirena je i ciljana operacija dugoročnijeg refinanciranja u visini 129,8 milijarda EUR s rokom dospijeća od 1.379 dana.

Tijekom tjedna dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja u visini 11 milijarda EUR, a namirena je nova u visini 22,3 milijarde EUR, dok je 39,8 milijarda EUR iz operacija dugoročnijeg refinanciranja otplaćeno prije dospijeća.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je gotovo nula (u odnosu na 0,1 milijardu EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 38,9 milijarda EUR (u odnosu na 26,5 milijarda EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 4 milijarde EUR na 215,5 milijarda EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode prema amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Izvještajna vrijednost na dan 19. prosinca 2014. Razlika u odnosu na prethodni tjedan: kupljeno Razlika u odnosu na prethodni tjedan: dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 28,8 mlrd. EUR - 0,5 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 12,8 mlrd. EUR - -
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 28,5 mlrd. EUR 3,8 mlrd. EUR -
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 1,5 mlrd. EUR 0,7 mlrd. EUR -
Program za tržišta vrijednosnih papira 143,9 mlrd. EUR - -

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 56,4 milijarde EUR na 245,1 milijardu EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 334 529 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 265 942 −385
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 80 330 −875
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 185 612 490
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 27 840 690
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 19 299 −136
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 19 299 −136
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 579 386 95 183
5.1 Glavne operacije refinanciranja 99 027 −6 194
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 480 356 101 461
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 3 −84
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 58 040 3 475
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 585 890 5 990
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 215 514 3 977
7.2 Ostali vrijednosni papiri 370 377 2 013
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 726 −1
9 Ostala imovina 237 151 −4 760
Ukupno imovina 2 134 802 100 056
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 003 788 11 167
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 284 020 68 829
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 245 095 56 411
2.2 Novčani depoziti 38 925 12 428
2.3 Oročeni depoziti 0 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 0 −10
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 4 913 104
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 106 822 14 515
5.1 Opća država 80 551 15 787
5.2 Ostale obveze 26 271 −1 272
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 46 915 6 440
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 336 209
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 7 049 727
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 7 049 727
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 55 494 0
10 Ostale obveze 214 914 −1 935
11 Računi revalorizacije 315 537 0
12 Kapital i pričuve 94 013 0
Ukupno obveze 2 134 802 100 056

Kontaktni podatci za medije