Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 19. prosinci 2014

23. prosince 2014

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 19. prosince 2014 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl v důsledku klientských a portfoliových transakcí o 0,6 mld. EUR na 229,9 mld. EUR.

V souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém v minulém týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 2,0 mld. EUR na 370,4 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 11,2 mld. EUR na 1 003,8 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 15,8 mld. EUR na 80,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 82,8 mld. EUR na 540,5 mld. EUR. Ve středu 17. prosince 2014 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 105,2 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 99 mld. EUR se splatností šest dní. V tentýž den byla vypořádána cílená dlouhodobější refinanční operace (TLTRO) o objemu 129,8 mld. EUR se splatností 1 379 dní.

Ve sledovaném týdnu byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 11 mld. EUR a byla vypořádána nová ve výši 22,3 mld. EUR, zatímco 39,8 mld. EUR z dlouhodobějších refinančních operací bylo splaceno před dobou splatnosti.

M ezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (ve srovnání s 0,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 38,9 mld. EUR (ve srovnání s 26,5 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 4 mld. EUR na 215,5 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 19. prosinci 2014 Rozdíl v porovnání s minulým týdnem – nákup Rozdíl v porovnání s minulým týdnem – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 28,8 mld. EUR 0,5 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 12,8 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 28,5 mld. EUR 3,8 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 1,5 mld. EUR 0,7 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 143,9 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 56,4 mld. EUR na 245,1 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 334 529 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 265 942 −385
2.1 Pohledávky za MMF 80 330 −875
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 185 612 490
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 27 840 690
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 299 −136
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 299 −136
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 579 386 95 183
5.1 Hlavní refinanční operace 99 027 −6 194
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 480 356 101 461
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 3 −84
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 58 040 3 475
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 585 890 5 990
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 215 514 3 977
7.2 Ostatní cenné papíry 370 377 2 013
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 726 −1
9 Ostatní aktiva 237 151 −4 760
Aktiva celkem 2 134 802 100 056
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 003 788 11 167
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 284 020 68 829
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 245 095 56 411
2.2 Vkladová facilita 38 925 12 428
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 −10
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 913 104
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 106 822 14 515
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 80 551 15 787
5.2 Ostatní závazky 26 271 −1 272
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 46 915 6 440
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 336 209
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 049 727
8.1 Vklady a ostatní závazky 7 049 727
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 55 494 0
10 Ostatní pasiva 214 914 −1 935
11 Účty přecenění 315 537 0
12 Kapitál a rezervní fondy 94 013 0
Pasiva celkem 2 134 802 100 056

Kontakty pro média