European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 15. aprílu 2011

19. apríla 2011

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 15. apríla 2011 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) zvýšil o 3 mil. EUR v dôsledku nákupu zlata jednou z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade s Dohodou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2009).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,6 mld. EUR na 176,6 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa znížil o 0,3 mld. EUR na 333,8 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 2,4 mld. EUR na 830,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 2,8 mld. EUR na 57,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 31,2 mld. EUR na 331,3 mld. EUR. V stredu 13. apríla 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 84,5 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 94,1 mld. EUR. V ten istý deň bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 82,5 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 83,7 mld. EUR. V stredu 13. apríla 2011 boli tiež splatné termínované vklady vo výške 77 mld. EUR a boli prijaté ďalšie vo výške 77 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 10 mld. EUR (v porovnaní s 30,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku nadobudnutia splatnosti cenných papierov nakúpených v rámci programu pre trhy s cennými papiermi a programu nákupu krytých dlhopisov znížil o 0,9 mld. EUR na 136,6 mld. EUR. V týždni končiacom sa 15. apríla 2011 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 76,1 mld. EUR a hodnota portfólia programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 60,5 mld. EUR. Portfóliá programu pre trhy s cennými papiermi i programu nákupu krytých dlhopisov sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 33,9 mld. EUR na 222,4 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 350 672 3
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 219 274 −352
2.1 Pohľadávky voči MMF 74 244 45
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 145 030 −396
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 603 −601
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 24 895 1 801
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 24 895 1 801
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 418 409 10 750
5.1 Hlavné refinančné operácie 94 134 9 600
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 324 042 1 187
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 201 −48
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 33 10
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 43 458 −1 173
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 470 422 −1 205
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 136 598 −915
7.2 Ostatné cenné papiere 333 823 −290
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 35 085 0
9 Ostatné aktíva 299 200 2 683
Úhrn aktív 1 885 017 11 906
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 830 940 2 417
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 309 573 13 390
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 222 427 33 850
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 9 999 −20 523
2.3 Termínované vklady 77 000 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 147 63
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 148 −84
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 65 556 −2 822
5.1 Verejná správa 57 799 −2 826
5.2 Ostatné záväzky 7 757 4
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 41 466 −269
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 950 −189
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 12 687 −1 354
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 12 687 −1 354
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 52 613 0
10 Ostatné pasíva 178 814 817
11 Účty precenenia 305 890 0
12 Kapitál a rezervy 81 379 0
Úhrn pasív 1 885 017 11 906
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá