European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 15. dubnu 2011

19. dubna 2011

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 15. dubna 2011 odpovídalo zvýšení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 3 mil. EUR nákupu zlata jednou z centrálních bank Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě, jež vstoupila v platnost 27. září 2009).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 0,6 mld. EUR na 176,6 mld. EUR v důsledku klientských a portfoliových transakcí.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) klesl o 0,3 mld. EUR na 333,8 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 2,4 mld. EUR na 830,9 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 2,8 mld. EUR na 57,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 31,2 mld. EUR na 331,3 mld. EUR. Ve středu 13. dubna 2011 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 84,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 94,1 mld. EUR. V tentýž den byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 82,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 83,7 mld. EUR. Ve středu 13. dubna 2011 byly splatné také termínované vklady o objemu 77 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 77 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (zhruba stejně jako během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 10 mld. EUR (oproti 30,5 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) klesl o 0,9 mld. EUR na 136,6 mld. EUR. Tento pokles byl způsoben splatností cenných papírů koupených v rámci programu pro trhy s cennými papíry a programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 15. dubna 2011 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 76,1 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 60,5 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 33,9 mld. EUR na 222,4 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 350 672 3
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 219 274 −352
2.1 Pohledávky za MMF 74 244 45
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 145 030 −396
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 603 −601
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 24 895 1 801
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 24 895 1 801
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 418 409 10 750
5.1 Hlavní refinanční operace 94 134 9 600
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 324 042 1 187
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 201 −48
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 33 10
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 43 458 −1 173
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 470 422 −1 205
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 136 598 −915
7.2 Ostatní cenné papíry 333 823 −290
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 35 085 0
9 Ostatní aktiva 299 200 2 683
Aktiva celkem 1 885 017 11 906
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 830 940 2 417
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 309 573 13 390
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 222 427 33 850
2.2 Vkladová facilita 9 999 −20 523
2.3 Termínované vklady 77 000 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 147 63
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 148 −84
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 65 556 −2 822
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 57 799 −2 826
5.2 Ostatní závazky 7 757 4
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 41 466 −269
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 950 −189
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 12 687 −1 354
8.1 Vklady a ostatní závazky 12 687 −1 354
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 613 0
10 Ostatní pasiva 178 814 817
11 Účty přecenění 305 890 0
12 Kapitál a rezervní fondy 81 379 0
Pasiva celkem 1 885 017 11 906
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média