Menu

Skonsolidowany bilans otwarcia Eurosystemu na dzień 1 stycznia 2009 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 2 stycznia 2009 r.

7 stycznia 2009 r.

Skonsolidowany bilans otwarcia Eurosystemu na dzień 1 stycznia 2009 r.

EBC publikuje dziś, zgodnie z zapowiedzią z zeszłego tygodnia, skonsolidowane tygodniowe sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 2 stycznia 2009 r. oraz skonsolidowany bilans otwarcia Eurosystemu na dzień 1 stycznia 2009 r., uwzględniający pozycje bilansowe banku centralnego Słowacji (Národná banka Slovenska), który w tym dniu stał się częścią Eurosystemu. W wyniku przystąpienia słowackiego banku centralnego do Eurosystemu pozycje dotychczas wyrażane w koronach słowackich przeniesiono z pozycji „w walutach obcych” do pozycji „w euro”. Transakcje i salda rozrachunków z rezydentami Słowacji przeniesiono z pozycji dotyczących nierezydentów strefy euro do pozycji dotyczących rezydentów. Ponadto pozycja kapitał i fundusz rezerwowy (pozycja pasywów 12) wzrosła w porównaniu ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym na dzień 31 grudnia 2008 r. wskutek przystąpienia do Eurosystemu banku centralnego Słowacji.

Aktywa (w mln EUR) Stan
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 218.421
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 161.454
  2.1 Należności od MFW 13.212
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 148.242
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 234.051
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.653
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.653
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 860.611
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 239.565
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 616.922
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 4.057
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 66
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 58.119
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 282.196
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.469
9 Pozostałe aktywa 225.865
Aktywa razem 2.097.839
Pasywa (w mln EUR) Stan
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 766.231
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 506.576
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 293.622
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 203.601
  2.3 Depozyty terminowe 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 9.240
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 113
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 340
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 1.003
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 91.371
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 83.270
  5.2 Pozostałe zobowiązania 8.102
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 293.654
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 5.800
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.514
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.514
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 5.446
10 Pozostałe pasywa 168.317
11 Różnice z wyceny 176.589
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 71.998
Pasywa razem 2.097.839

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 2 stycznia 2009 r. (w porównaniu ze skonsolidowanym bilansem otwarcia Eurosystemu na dzień 1 stycznia 2009 r.)

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W piątek 2 stycznia 2009 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 6 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 7,1 mld euro do poziomu 366,7 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz operacji zapewniających płynność. W piątek 2 stycznia 2009 r. przypadł termin zapadalności odwracalnej transakcji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich w wysokości 20 mld USD oraz nastąpiło rozliczenie nowej transakcji w wysokości 10,8 mld USD, z terminem zapadalności 84 dni. Tego samego dnia nastąpiło rozliczenie swapa walutowego EUR/USD na kwotę 0,1 mld USD, z terminem 84 dni. Swap ten nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych. Wszystkie transakcje denominowane w dolarach amerykańskich zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy EBC a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów strefy euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,5 mld euro do poziomu 282,7 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 2,5 mld euro do poziomu 763,7 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 2,1 mld euro do poziomu 85,4 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 81,2 mld euro do poziomu 565,5 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,9 mld euro (w porównaniu z 4,1 mld euro 1 stycznia), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 281,7 mld euro (w porównaniu z 203,6 mld euro 1 stycznia).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 80,3 mld euro do poziomu 213,3 mld euro.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 218.415 −6
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 162.054 600
  2.1 Należności od MFW 13.212 0
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 148.842 600
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 225.808 −8.243
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.707 54
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.707 54
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 857.510 −3.100
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 239.592 27
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 616.924 2
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 942 −3.114
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 52 −14
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 58.084 −35
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 282.693 497
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.469 0
9 Pozostałe aktywa 227.138 1.273
Aktywa razem 2.088.878 −8.961
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 763.682 −2.549
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 504.306 −2.270
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 213.283 −80.340
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 281.670 78.069
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 9.240 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 114 1
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 340 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 1.003 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 93.805 2.433
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 85.350 2.080
  5.2 Pozostałe zobowiązania 8.455 353
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 286.768 −6.887
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 4.463 −1.337
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.283 769
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.283 769
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 5.446 0
10 Pozostałe pasywa 169.155 839
11 Różnice z wyceny 176.589 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 72.039 40
Pasywa razem 2.088.878 −8.961

Kontakt z mediami