Menu

De geconsolideerde openingsweekstaat van het Eurosysteem per 1 januari 2009 en De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteemper 2 Januari 2009

7 januari 2009

De geconsolideerde openingsweekstaat van het Eurosysteem per 1 januari 2009

Zoals vorige week aangekondigd, publiceert de ECB een geconsolideerde openingsweekstaat van het Eurosysteem per 1 januari 2009 waarin zijn opgenomen de balansgegevens van de Národná banka Slovenska, die op die dag tot het Eurosysteem is toegetreden, samen met de geconsolideerde weekstaat per 2 januari 2009. Ten gevolge van de toetreding van de Národná banka Slovenska tot het Eurosysteem, zijn de posten die voorheen luidden in Slowaakse koruna verplaatst van de posten “luidende in vreemde valuta” naar de posten “luidende in euro”. Tevens zijn de transacties met en de saldi van rekeningen aangehouden door ingezetenen van Slowakije verplaatst van balansposten betreffende “niet-ingezetenen van het eurogebied” naar posten betreffende “ingezetenen van het eurogebied”. Bovendien is de post Kapitaal en reserves (passiefpost 12) gestegen vergeleken met de geconsolideerde weekstaat per 31 december 2008 ten gevolge van de toetreding tot het Eurosysteem van de Národná banka Slovenska.

Activa (EUR miljoenen) Stand
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 218.421
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 161.454
  2.1 Vorderingen op het IMF 13.212
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 148.242
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 234.051
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.653
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.653
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 860.611
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 239.565
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 616.922
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 4.057
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 66
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 58.119
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 282.196
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.469
9 Overige activa 225.865
Totaal activa 2.097.839
Passiva (EUR miljoenen) Stand
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 766.231
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 506.576
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 293.622
  2.2 Depositofaciliteit 203.601
  2.3 Termijndeposito's 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 9.240
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 113
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 340
4 Uitgegeven schuldbewijzen 1.003
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 91.371
  5.1 Overheid 83.270
  5.2 Overige verplichtingen 8.102
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 293.654
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.800
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.514
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.514
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.446
10 Overige passiva 168.317
11 Herwaarderingsrekeningen 176.589
12 Kapitaal en reserves 71.998
Totaal passiva 2.097.839

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 2 januari 2009 (vergeleken met de openingsweekstaat van het Eurosysteem per 1 januari 2009)

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

Op vrijdag 2 januari 2009 was de daling van EUR 6 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 7,1 miljard naar EUR 366,7 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en liquiditeitsverschaffende transacties. Op vrijdag 2 januari 2009 verviel een in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop van USD 20 miljard en werd een nieuwe transactie van USD 10,8 miljard, met een looptijd van 84 dagen, verrekend. Op dezelfde dag werd een EUR/USD-deviezenswaptransactie van USD 0,1 miljard, met een looptijd van 84 dagen, verrekend. Deze deviezenswaptransactie had geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta. Alle in Amerikaanse dollar luidende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de Europese Centrale Bank (ECB) en het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,5 miljard naar EUR 282,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 2,5 miljard naar EUR 763,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 2,1 miljard naar EUR 85,4 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 81,2 miljard naar EUR 565,5 miljard.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,9 miljard (vergeleken met EUR 4,1 miljard op 1 januari), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 281,7 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 203,6 miljard op 1 januari).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 80,3 miljard naar EUR 213,3 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 218.415 −6
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 162.054 600
  2.1 Vorderingen op het IMF 13.212 0
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 148.842 600
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 225.808 −8.243
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.707 54
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.707 54
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 857.510 −3.100
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 239.592 27
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 616.924 2
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 942 −3.114
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 52 −14
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 58.084 −35
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 282.693 497
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.469 0
9 Overige activa 227.138 1.273
Totaal activa 2.088.878 −8.961
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 763.682 −2.549
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 504.306 −2.270
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 213.283 −80.340
  2.2 Depositofaciliteit 281.670 78.069
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 9.240 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 114 1
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 340 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 1.003 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 93.805 2.433
  5.1 Overheid 85.350 2.080
  5.2 Overige verplichtingen 8.455 353
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 286.768 −6.887
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.463 −1.337
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.283 769
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.283 769
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.446 0
10 Overige passiva 169.155 839
11 Herwaarderingsrekeningen 176.589 0
12 Kapitaal en reserves 72.039 40
Totaal passiva 2.088.878 −8.961

Contactpersonen voor de media