Menu

Eurosystemets konsoliderede åbningsbalance pr. 1. januar 2009 og Eurosystemets konsoliderede balance pr. 2. januar 2009

7. januar 2009

Eurosystemets konsoliderede åbningsbalance pr. 1. januar 2009

Som det blev meddelt i sidste uge, offentliggør ECB en konsolideret åbningsbalance for Eurosystemet pr. 1. januar 2009, der omfatter Národná banka Slovenska, som denne dag indtrådte i Eurosystemet, sammen med den konsoliderede ugentlige balance pr. 2. januar 2009. Národná banka Slovenskas indtræden i Eurosystemet betyder, at poster, der hidtil har været denomineret i slovakiske koruna, er blevet flyttet fra poster "i fremmed valuta" til poster "i euro". Transaktioner med og tilgodehavender/forpligtelser over for slovakiske residenter er blevet flyttet fra poster med betegnelsen "uden for euroområdet" på balancen til poster med betegnelsen "i euroområdet". Endvidere er kapital og reserver (passivpost 12) steget i forhold til den konsoliderede ugentlige balance pr. 31. december 2008 som følge af Národná banka Slovenskas indtræden i Eurosystemet.

Aktiver (mio. euro) Balance
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 218.421
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 161.454
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 13.212
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 148.242
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 234.051
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.653
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.653
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 860.611
  5.1 Primære markedsoperationer 239.565
  5.2 Langfristede markedsoperationer 616.922
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 4.057
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 66
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 58.119
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 282.196
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.469
9 Andre aktiver 225.865
Aktiver i alt 2.097.839
Passiver (mio. euro) Balance
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 766.231
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 506.576
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 293.622
  2.2 Indlånsfacilitet 203.601
  2.3 Indskud med fast løbetid 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 9.240
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 113
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 340
4 Udstedte gældsbeviser 1.003
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 91.371
  5.1 Offentlig forvaltning og service 83.270
  5.2 Andre forpligtelser 8.102
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 293.654
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 5.800
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.514
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.514
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.446
10 Andre forpligtelser 168.317
11 Revalueringskonti 176.589
12 Kapital og reserver 71.998
Passiver i alt 2.097.839

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 2. januar 2009 (sammenholdt med Eurosystemets åbningsbalance pr. 1. januar 2009)

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

Fredag den 2. januar 2009 faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 6 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 7,1 mia. euro til 366,7 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner samt likviditetstilførende operationer. Fredag den 2. januar 2009 udløb en likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar på 20 mia. dollar, og en ny på 10,8 mia. dollar blev afviklet med en løbetid på 84 dage. Samme dag afvikledes en EUR/USD-valutaswap på 0,1 mia. dollar med en løbetid på 84 dage. Denne valutaswap havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta. Alle transaktioner i amerikanske dollar blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem ECB og Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,5 mia. euro til 282,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 2,5 mia. euro til 763,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 2,1 mia. euro til 85,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 81,2 mia. euro til 565,5 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,9 mia. euro (mod 4,1 mia. euro den 1. januar). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 281,7 mia. euro (mod 203,6 mia. euro den 1. januar).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 80,3 mia. euro til 213,3 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 218.415 −6
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 162.054 600
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 13.212 0
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 148.842 600
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 225.808 −8.243
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.707 54
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.707 54
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 857.510 −3.100
  5.1 Primære markedsoperationer 239.592 27
  5.2 Langfristede markedsoperationer 616.924 2
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 942 −3.114
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 52 −14
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 58.084 −35
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 282.693 497
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.469 0
9 Andre aktiver 227.138 1.273
Aktiver i alt 2.088.878 −8.961
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 763.682 −2.549
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 504.306 −2.270
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 213.283 −80.340
  2.2 Indlånsfacilitet 281.670 78.069
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 9.240 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 114 1
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 340 0
4 Udstedte gældsbeviser 1.003 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 93.805 2.433
  5.1 Offentlig forvaltning og service 85.350 2.080
  5.2 Andre forpligtelser 8.455 353
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 286.768 −6.887
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 4.463 −1.337
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 11.283 769
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.283 769
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.446 0
10 Andre forpligtelser 169.155 839
11 Revalueringskonti 176.589 0
12 Kapital og reserver 72.039 40
Passiver i alt 2.088.878 −8.961

Medie- og pressehenvendelser