Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita laikotarpio pradžioje (2009 m. sausio 1 d.) ir Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2009 m. sausio 2 d.

2009 m. sausio 7 d.

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita laikotarpio pradžioje (2009 m. sausio 1 d.)

Kaip pranešta praėjusią savaitę, ECB skelbia Eurosistemos konsoliduotą finansinę ataskaitą laikotarpio pradžioje (2009 m. sausio 1 d.), kuri apima tą dieną prie Eurosistemos prisijungusio Národná banka Slovenska balanso duomenis, ir konsoliduotą savaitinę finansinę ataskaitą 2009 m. sausio 2 d. Národná banka Slovenska prisijungus prie Eurosistemos, iki tol Slovakijos kronomis išreikšti straipsniai buvo atitinkamai perkelti iš „užsienio valiuta išreikštų“ straipsnių į „eurais išreikštus“ straipsnius. Sandoriai ir likučiai Slovakijos rezidentų sąskaitose perkelti iš „ne euro zonos“ balanso straipsnių į „euro zonos“ straipsnius. Kapitalas ir atsargos (12 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo, palyginti su konsoliduota savaitine finansine ataskaita 2008 m. gruodžio 31 d., dėl to, kad Národná banka Slovenska prisijungė prie Eurosistemos.

Turtas (mln. EUR) Likutis
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 218 421
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 161 454
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 13 212
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 148 242
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 234 051
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 653
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 653
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 860 611
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 239 565
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 616 922
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 4 057
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 66
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 58 119
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 282 196
8 Valdžios skola eurais 37 469
9 Kitas turtas 225 865
Visas turtas 2 097 839
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 766 231
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 506 576
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 293 622
  2.2 Indėlių galimybė 203 601
  2.3 Terminuotieji indėliai 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 9 240
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 113
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 340
4 Išleisti skolos sertifikatai 1 003
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 91 371
  5.1 Valdžiai 83 270
  5.2 Kiti įsipareigojimai 8 102
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 293 654
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 800
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 514
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 514
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 446
10 Kiti įsipareigojimai 168 317
11 Perkainojimo sąskaitos 176 589
12 Kapitalas ir rezervai 71 998
Visi įsipareigojimai 2 097 839

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2009 m. sausio 2 d., palyginti su Eurosistemos konsoliduota finansine ataskaita laikotarpio pradžioje (2009 m. sausio 1 d.)

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Penktadienį, 2009 m. sausio 2 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 6 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 7,1 mlrd. eurų – iki 366,7 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų. Penktadienį, 2009 m. sausio 2 d., baigėsi 20 mlrd. JAV dolerių vertės likvidumo didinimo grįžtamojo sandorio terminas ir buvo atliktas naujas 10,8 mlrd. JAV dolerių vertės 84 d. trukmės sandoris. Tą pačią dieną buvo atlikta 0,1 mlrd. JAV dolerių vertės 84 dienų trukmės eurų ir JAV dolerių apsikeitimo operacija. Ši valiutų apsikeitimo operacija neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta. Visus sandorius JAV doleriais Eurosistema atliko pagal ECB ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 282,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,5 mlrd. eurų – iki 763,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,1 mlrd. eurų – iki 85,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 81,2 mlrd. eurų – iki 565,5 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,9 mlrd. eurų (palyginti su 4,1 mlrd. eurų sausio 1 d.), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 281,7 mlrd. eurų (palyginti su 203,6 mlrd. eurų sausio 1 d.).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 80,3 mlrd. eurų – iki 213,3 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 218 415 −6
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 162 054 600
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 13 212 0
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 148 842 600
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 225 808 −8 243
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 707 54
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 707 54
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 857 510 −3 100
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 239 592 27
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 616 924 2
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 942 −3 114
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 52 −14
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 58 084 −35
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 282 693 497
8 Valdžios skola eurais 37 469 0
9 Kitas turtas 227 138 1 273
Visas turtas 2 088 878 −8 961
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 763 682 −2 549
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 504 306 −2 270
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 213 283 −80 340
  2.2 Indėlių galimybė 281 670 78 069
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 9 240 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 114 1
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 340 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 1 003 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 93 805 2 433
  5.1 Valdžiai 85 350 2 080
  5.2 Kiti įsipareigojimai 8 455 353
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 286 768 −6 887
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 463 −1 337
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 283 769
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 283 769
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 446 0
10 Kiti įsipareigojimai 169 155 839
11 Perkainojimo sąskaitos 176 589 0
12 Kapitalas ir rezervai 72 039 40
Visi įsipareigojimai 2 088 878 −8 961

Kontaktai žiniasklaidai