Menu

Konsolidovaná počáteční rozvaha Eurosystému k 1. lednu 2009 a Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 2. lednu 2009

7. ledna 2009

Konsolidovaná počáteční rozvaha Eurosystému k 1. lednu 2009

Ve smyslu oznámení z minulého týdne zveřejňuje ECB konsolidovanou počáteční rozvahu Eurosystému k 1. lednu 2009 včetně rozvahových údajů Národní banky Slovenska, která k tomuto dni přistoupila k Eurosystému, společně s konsolidovanou týdenní rozvahou k 2. lednu 2009. V důsledku vstupu Národní banky Slovenska do Eurosystému byly položky dříve uváděné ve slovenských korunách převedeny z položek „v cizí měně“ do položek „v eurech“. Transakce a zůstatky na účtech rezidentů Slovenska byly převedeny z rozvahových položek „nerezidenti eurozóny“ do položek „rezidenti eurozóny“. Dále se v porovnání s konsolidovanou týdenní rozvahou z 31. prosince 2008 zvýšil objem kapitálu a rezervních fondů (položka 12 na straně pasiv), a odrážel tak vliv vstupu Národní banky Slovenska do Eurosystému.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 218 421
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 161 454
  2.1 Pohledávky za MMF 13 212
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 148 242
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 234 051
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 653
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 653
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 860 611
  5.1 Hlavní refinanční operace 239 565
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 616 922
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 4 057
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 66
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 58 119
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 282 196
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 469
9 Ostatní aktiva 225 865
Aktiva celkem 2 097 839
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 766 231
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 506 576
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 293 622
  2.2 Vkladová facilita 203 601
  2.3 Termínované vklady 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 9 240
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 113
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 340
4 Emitované dluhopisy 1 003
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 91 371
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 83 270
  5.2 Ostatní závazky 8 102
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 293 654
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 5 800
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 514
  8.1 Vklady a ostatní závazky 10 514
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 446
10 Ostatní pasiva 168 317
11 Účty přecenění 176 589
12 Kapitál a rezervní fondy 71 998
Pasiva celkem 2 097 839

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 2. lednu 2009 (ve srovnání s počáteční rozvahou Eurosystému k 1. lednu 2009)

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V pátek 2. ledna 2009 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 6 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna z centrálních bank Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě, která vstoupila v platnost 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity snížil o 7,1 mld. EUR na 366,7 mld. EUR. V pátek 2. ledna 2009 byla splatná reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o objemu 20 mld. USD a byla vypořádána další v hodnotě 10,8 mld. USD se splatností 84 dní. V tentýž den byla vypořádána měnová swapová operace v eurech a amerických dolarech o objemu 0,1 mld. USD se splatností 84 dní. Tato měnová swapová operace neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému. Všechny transakce v amerických dolarech prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi Evropskou centrální bankou (ECB) a Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,5 mld. EUR na 282,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 2,5 mld. EUR na 763,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 2,1 mld. EUR na 85,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 81,2 mld. EUR na 565,5 mld. EUR.

Pomocí mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,9 mld. EUR (na rozdíl od 4,1 mld. EUR k 1. lednu), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 281,7 mld. EUR (na rozdíl od 203,6 mld. EUR k 1. lednu).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 80,3 mld. EUR na 213,3 mld. EUR.

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 2. lednu 2009 (ve srovnání s počáteční rozvahou Eurosystému k 1. lednu 2009)

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 218 415 −6
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 162 054 600
  2.1 Pohledávky za MMF 13 212 0
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 148 842 600
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 225 808 −8 243
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 707 54
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 707 54
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 857 510 −3 100
  5.1 Hlavní refinanční operace 239 592 27
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 616 924 2
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 942 −3 114
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 52 −14
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 58 084 −35
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 282 693 497
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 469 0
9 Ostatní aktiva 227 138 1 273
Aktiva celkem 2 088 878 −8 961
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 763 682 −2 549
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 504 306 −2 270
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 213 283 −80 340
  2.2 Vkladová facilita 281 670 78 069
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 9 240 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 114 1
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 340 0
4 Emitované dluhopisy 1 003 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 93 805 2 433
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 85 350 2 080
  5.2 Ostatní závazky 8 455 353
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 286 768 −6 887
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 4 463 −1 337
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 283 769
  8.1 Vklady a ostatní závazky 11 283 769
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 446 0
10 Ostatní pasiva 169 155 839
11 Účty přecenění 176 589 0
12 Kapitál a rezervní fondy 72 039 40
Pasiva celkem 2 088 878 −8 961

Kontakty pro média