Menu

Eurosystemets första konsoliderade balansräkning per den 1 januari 2009 och Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 2 januari 2009

7 januari 2009

Eurosystemets första konsoliderade balansräkning per den 1 januari 2009

I enlighet med vad som meddelades förra veckan offentliggör ECB en första konsoliderad balansräkning för Eurosystemet per den 1 januari 2009, vilken inkluderar uppgifter från balansräkningen för Národná banka Slovenska som anslöt sig till Eurosystemet den dagen, tillsammans med den konsoliderade balansräkningen per den 2 januari 2009. Som följd av Národná banka Slovenskas inträde i Eurosystemet har poster som tidigare denominerats i slovakisk koruna förts över från poster ”i utländsk valuta” till ”i euro”. Transaktioner med och innehav tillhörande hemmahörande i Slovakien har flyttats från poster ”hemmahörande utanför euroområdet” till ”hemmahörande i euroområdet”. Vidare har eget kapital och reserver (post 12 på skuldsidan) ökat jämfört med den konsoliderade veckobalansräkningen per den 31 december 2008, vilket återspeglar effekten av att Národná banka Slovenska blev medlem i Eurosystemet.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 218.421
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 161.454
  2.1 Fordringar på IMF 13.212
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 148.242
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 234.051
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.653
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.653
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 860.611
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 239.565
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 616.922
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 4.057
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 66
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 58.119
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 282.196
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.469
9 Övriga tillgångar 225.865
Summa tillgångar 2.097.839
Skulder (Miljoner EUR) Ställning
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 766.231
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 506.576
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 293.622
  2.2 Inlåningsfacilitet 203.601
  2.3 Inlåning med fast löptid 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 9.240
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 113
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 340
4 Emitterade skuldcertifikat 1.003
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 91.371
  5.1 Offentliga sektorn 83.270
  5.2 Övriga skulder 8.102
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 293.654
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 5.800
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.514
  8.1 Inlåning och övriga skulder 10.514
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.446
10 Övriga skulder 168.317
11 Värderegleringskonton 176.589
12 Eget kapital 71.998
Summa skulder 2.097.839

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 2 januari 2009 (jämfört med den första balansräkningen per den 1 januari 2009)

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Fredagen den 2 januari 2009 motsvarade minskningen på 6 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoposition i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 7,1 miljarder EUR till 366,7 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner samt likvidiserande transaktioner. Fredagen den 2 januari 2009 förföll en likvidiserande reverserad transaktion på 20 miljarder USD och ersattes med en ny på 10,8 miljarder USD, med en löptid på 84 dagar. Samma dag avvecklades ytterligare en EUR/USD valutaswapptransaktion på 0,1 miljard USD, med en löptid på 84 dagar. Denna valutaswapptransaktion påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta. Alla USD-transaktioner genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 282,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 2,5 miljarder EUR till 763,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 2,1 miljarder EUR till 85,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 81,2 miljarder EUR till 565,5 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,9 miljarder EUR (jämfört med 4,1  miljarder EUR den 1 januari), medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 281,7 miljarder EUR (jämfört med 203,6 miljarder EUR den 1 januari).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som ett resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (punkt 2.1 på skuldsidan) med 80,3 miljarder EUR till 213,3 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 218.415 −6
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 162.054 600
  2.1 Fordringar på IMF 13.212 0
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 148.842 600
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 225.808 −8.243
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.707 54
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.707 54
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 857.510 −3.100
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 239.592 27
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 616.924 2
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 942 −3.114
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 52 −14
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 58.084 −35
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 282.693 497
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.469 0
9 Övriga tillgångar 227.138 1.273
Summa tillgångar 2.088.878 −8.961
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 763.682 −2.549
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 504.306 −2.270
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 213.283 −80.340
  2.2 Inlåningsfacilitet 281.670 78.069
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 9.240 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 114 1
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 340 0
4 Emitterade skuldcertifikat 1.003 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 93.805 2.433
  5.1 Offentliga sektorn 85.350 2.080
  5.2 Övriga skulder 8.455 353
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 286.768 −6.887
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 4.463 −1.337
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.283 769
  8.1 Inlåning och övriga skulder 11.283 769
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.446 0
10 Övriga skulder 169.155 839
11 Värderegleringskonton 176.589 0
12 Eget kapital 72.039 40
Summa skulder 2.088.878 −8.961

Kontakt för media